Statut stowarzyszenia DAJ MI CZAS

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „DAJ MI CZAS”

Statut jest dostępny do pobrania w pliku pdf – pobierz statut

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z różnymi rodzajami niepełnosprawności, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

§ 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.
§ 4
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz.873 z dn. 24 kwietnia 2003r.).
§ 5
 1. Stowarzyszenie może być członkiem lub partnerem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej.
§ 6
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej ogółu członków. Do realizacji swoich celów może jednak zatrudniać pracowników.
 2. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych zadań, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizowania

§ 7
 1. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie różnych form terapii, edukacji i przygotowania do pracy osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,
  2. organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, okolicznościowym,
  3. wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji (turnusy, kolonie, obozy, wycieczki),
  4. zakup pomocy dydaktycznych, publikacji i sprzętu sportowego,
  5. wyposażenia gabinetów terapeutycznych,
  6. finansowanie uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach i konferencjach,
  7. podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy dotyczącej edukacji i terapii osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, opracowanie publikacji,
  8. prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjno-Diagnostycznego dla rodziców, opiekunów i nauczycieli osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,
  9. pomoc finansowo-socjalną osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

ROZDZIAŁ III
Członkowie – prawa i obowiązki

§ 8
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
§ 9
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
 4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek,
  4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.
§ 10
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 11
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 5. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 12
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. z powodu notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
   3. z powodu niepłacenia składek za okres roku,
   4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
§ 14
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
§ 15

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 16
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. Gdy w pierwszym terminie brak jest quorum zebranie zwoływane jest w tzw. drugim terminie. Uchwały są wtedy podejmowane bez względu na liczbę członków biorących udział w zebraniu.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§ 17
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zarząd składa się z 9 do 11 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, którzy wybierani są spośród członków Zarządu.
 3. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków.
 4. Powołanie pierwszego składu członków Zarządu powierza się zebraniu założycielskiemu.
 5. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 7. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 18
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
 3. Działalnością Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący powołany spośród jej członków.
 4. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków.
 5. Powołanie pierwszego składu Komisji Rewizyjnej powierza się zebraniu założycielskiemu.
 6. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu.
 7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
  1. wchodząca w skład Zarządu Stowarzyszenia,
  2. pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członka Zarządu Stowarzyszenia,
  3. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 19

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 20
 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków, na którym dokonuje się jednoczesnego wyboru nowych władz,
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną większością głosów.
 2. W wypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu Członków, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 21
 1. Stowarzyszenie może prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003r. nr 96 poz. 873).
 2. Odnośnie podziału działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie – na działalność odpłatną i nieodpłatną– decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w trybie uchwały.
 3. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
§ 22
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z działalności odpłatnej,
  3. darowizn, spadków, zapisów,
  4. dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 23
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością2\3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.